Dyslexieonderzoek

voor kinderen en jongeren

Wat is dyslexie?

Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als: “Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.” Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelfs schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl een kind wel een gemiddelde intelligentie heeft. Zowel lees- als spellingproblemen kunnen voorkomen, maar dit kan ook los van elkaar. Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.

Bij aanvraag van een onderzoek of begeleiding wordt vaak gesproken over ernstige, enkelvoudige dyslexie. Ernstig betekent dat het probleem met lezen en/of spellen zeer hardnekkig en hevig is (en dat ondanks goed onderwijs met intensieve, extra ondersteuning toch te weinig vooruitgang gezien wordt). Enkelvoudig betekent dat er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren (bijvoorbeeld een breder leerprobleem, concentratiestoornis, gedragsprobleem, ed.)

Wanneer dyslexieonderzoek?

Als de lees en/of spellingontwikkeling ernstig achterblijft ondanks intensieve extra begeleiding binnen school, kan uw kind in aanmerking komen voor een vergoed dyslexieonderzoek. De intern begeleider kan in overleg met het samenwerkingsverband beoordelen of dit bij uw kind het geval is. Komt uw kind in aanmerking voor een dyslexieonderzoek, dan dient bij de gemeente een zogenaamde beschikking te worden aangevraagd waarmee u uw kind kunt aanmelden voor (een vergoed) onderzoek bij Addenda.

Hoe ziet een onderzoek eruit?

Het onderzoek start met een intakegesprek waarin de (leer)ontwikkeling van uw kind in kaart wordt gebracht. Daarna volgen twee dagdelen onderzoek waarin diverse tests worden afgenomen. Het niveau van lezen en spellen wordt bepaald en onderzoek daarna volgt onderzoek naar vaardigheden waarop kinderen met dyslexie uitvallen, de zogenaamde dyslexie-indicatoren. Ook het in kaart brengen van de intelligentie is een vast onderdeel van onderzoek. Tenslotte wordt bekeken of er aanverwante problemen zijn, die vaak samengaan met dyslexie. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden of er sprake is van (ernstige, enkelvoudige) dyslexie. Er volgt een gesprek waarin de uitkomsten worden besproken en advies wordt gegeven. Alle bevindingen worden in een verslag samengevat. Wanneer sprake is van dyslexie ontvangt uw kind een dyslexieverklaring waarmee hij/zij aanpassingen in het onderwijs kan krijgen.

Wordt dyslexieonderzoek vergoed?

Als na overleg tussen de intern begeleider van school en het samenwerkingsverband blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor dyslexieonderzoek en de gemeente geeft hiertoe een beschikking af, dan wordt het onderzoek volledig vergoed. Dit kan ook met een verwijsbrief van de huisarts.

Wanneer uw kind niet in aanmerking komt voor vergoeding, maar er wel vermoedens zijn van dyslexie, bestaat de mogelijkheid het onderzoek zelf te bekostigen. De totale kosten bedragen in dat geval € 985, –. Het is echter belangrijk een weloverwogen beslissing te nemen om in deze situatie onderzoek te verrichten, waarbij goed gekeken moet worden naar de reden waarom het onderzoek in eerste instantie niet vergoed wordt. Hierbij  kunnen diverse redenen een rol spelen, waardoor wellicht eerst andere stappen gewenst zijn om uw kind optimaal tot leren te laten komen. Neem gerust contact met ons op zodat we je kunnen adviseren.

Vergoedingen psycholoog

Dyslexiebehandeling

Wanneer dyslexiebehandeling?

Als uit onderzoek is gebleken dat bij uw kind sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie  wordt een dyslexieverklaring opgesteld. Daarna kan dyslexiebehandeling volgen die altijd vergoed wordt vanuit de gemeente.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Een (ruim) jaar lang wordt wekelijks 45 minuten individueel met uw kind gewerkt aan het verbeteren van klankgevoel en het vergroten van de lees- en spellingvaardigheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende bewezen effectieve methodes. Uw kind krijgt huiswerk mee om ook thuis met het geleerde te oefenen. Dit vergt inzet van ouders en kind, maar we zien dat een actieve houding het resultaat van de behandeling aanzienlijk verbetert! Om de motivatie van uw kind vast te houden, wordt vooral beloond op het proces en de inzet en minder op het resultaat. We gebruiken een beloningssysteem om dit te ondersteunen. Er is aandacht voor het vergroten van plezier in lezen en spellen, alsook voor het mentale welzijn van uw kind (denk daarbij aan uitleg over dyslexie en de gevolgen daarvan en het behouden van voldoende zelfvertrouwen).

behandeling dyslexie kinderen en beloningen

Wordt dyslexiebehandeling vergoed?

Op basis van een verklaring van ernstige, enkelvoudige dyslexie kan een beschikking bij de gemeente worden aangevraagd voor dyslexiebehandeling. Hiermee wordt een behandeling voor dyslexie volledig vergoed.

Geïnteresseerd in een van onze behandelingen?

Neem gerust contact met ons op